top of page

Corporate Wellness - vad innebär det 2023?

Välbefinnande på jobbet – det så kallade "organisatoriska välbefinnandet" - är nu ett väsentligt inslag i alla företag. Detta är resultatet av den allt växande uppmärksamheten kring psykisk hälsa i bedömningen av kvaliteten på arbetsplatsen.


Under de senaste åren har fokus legat kring idén om tillsvidarekontrakt, förmåner, löner. Men nu är nyckelordet "nytänk": att tänka om sätten att organisera arbetslag, tänka om själva arbetet – som ska vara flexibelt och hållbart för alla i företaget. Detta kan ofta uppnås med områden dedikerade till vila & återhämtning, som i sin tur har en positiv och kontinuerlig inverkan på de anställdas övergripande välmående.Kampen mot den 'stora uppsägningen'


I samband med covid-19-pandemin har företag varit tvungna att hantera ett nytt fenomen, nämligen det stora antalet anställda som valt att lämna in sin avskedsansökan. Detta fenomen innebar att många sade upp sig själva, trots att de hade ett stabilt och tryggt jobb.


Pandemin har på många sätt gynnat framväxten av en ny medvetenhet kring vikten av välbefinnande på jobbet. Därför kom resultatet av undersökningen som genomfördes av IBM Institute for Business Value (IBV) inte som någon överraskning. I ett urval av 14 000 personer över hela världen visade sig att de främsta orsakerna till frivilliga avgångar är:

  • att arbeta i ett mer flexibelt sammanhang;

  • att ha mer fokuserade och tillfredsställande uppgifter;

  • att uppnå en bra balans mellan arbete och privatliv;

  • att ha möjligheter till utbildning och professionell utveckling.


Företag måste nu möta det som New York Times kallar för 'YOLO-Ekonomin' (You Only Live Once), som menar att Millennials anser att de ekonomiska, psykologiska och sociala kostnaderna av att gå tillbaka till jobbet är mycket större än de potentiella fördelarna.

Denna nya medvetenhet återspeglas i en livsstil som kännetecknas av modiga beslut, som att ge upp ett "tryggt" jobb för att leta efter något som är mer lämpat för ens behov och balans mellan arbete och privatliv.

I detta sammanhang är det tydligt hur Corporate Wellness får en allt viktigare roll i HR-chefernas, hälso- och säkerhetschefernas och entreprenörernas aktiviteter.


Medarbetarnas välbefinnande i centrum


En artikel i Forbes USA förklarar att "anställdas välbefinnande inte längre är en fördel, utan en möjlighet för företaget att stödja anställda i alla aspekter av deras privata och yrkesmässiga liv." Detta koncept går utöver fysiskt välbefinnande och omfattar allt som rör känslor, ekonomisk hälsa, socialt och professionellt erkännande.

Nyckelaspekten i välbefinnandepolicyer idag är förmågan att implementera tydliga och exakta strategier för stresshantering på jobbet. Detta är verkligen det grundläggande sättet att å ena sidan minska effekterna av den 'stora uppsägningen', å andra sidan attrahera och behålla talanger, särskilt i de nya generationerna som blir allt mer medvetna om dessa aspekter.


Anställdas mentala hälsa


Fysiskt välbefinnande är inte skilt från psykiskt välbefinnande. Det senare sattes på prov ordentligt under pandemin och av trycket från en arbetsmarknad som varit mycket instabil under senare åre.


I själva verket hanterar nu företag - tillsammans med fenomenet "den stora uppsägningen" - allt oftare sina anställdas fall av utbrändhet.

Medan företag med över 250 anställda redan har börjat ta itu med problemet, med en ökning på 47 % för investeringar i stresshanteringsprogram, börjar nu mindre företag utforma sina strategier. De behöver ofta en pålitlig partner för att utveckla initiativ och program som är förenliga med företagets verkliga behov.


En stund av psyko-fysisk regenerering med hjälp av Dry Float Therapy med Zerobody.

Yorumlar


bottom of page